Цевки

Фабриката „Карпош” како дел од својата програма опфаќа и производство и монтажа на сите видови цевки. Производството на цевки опфаќа вибропресувани, бетонски и армиранобетонски цевки за кои важат одредбите (мерки, правост, водонепропустливост, темен притисок). Вибропресуваните бетонски и армиранобетонски цевки се користат за: одвод на фекални води, одвод на атмосферски води, технолошки води, градба на хидроенергетски објекти.

Се произведуваат со димензии: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500мм, и должина од: 1000, 2000 и 2500мм.

Вибропресуваните цевки од редовното производство можат да бидат бетонски или армиранобетонски.

Кој тип на цевки ќе се примени зависи од следните услови:

Типот на ровот на кој се полагаат, висината на насипаниот материјал над темето на цевката, типот на насипаниот материјал, запремнинската тежина, агол на внатрешно триење, сообраќајно оптоварување и типот на лежиштето.

Покрај производството на цевки фабриката „Карпош” Скопје опфаќа и производство на шахти и фасонски делови со различни форми и димензии. Спојувањето на цевките и шахтите се врши со гумени прстени д=16-24мм.

Складирањето на цевките е во вертикална положба на рамна и чиста подлога. Утоварот е машински, транспортот се врши со камиони, влекачи и железница во вертикална и хоризонтална положба во зависност од профилот на цевката.