Галантерија

Фабриката „Карпош” во своите погони за бетонска галантерија опфаќа широка лепеза од разни производи: разни типови ограда, М-103, М-104, М-105, М-107, М-108, М-109, лозарски столбчиња со должина од 1.85-3.0 м. и пречник 5/5-8/14 см., едноделни и дводелни кабел цевки л=1.0м., риголи, канали и каналети, растер и бетонски блокови, цвеќарници, корпи за отпадоци, паноа за плакати, сиви и бели рабници 15/20/100 см., 24/20/100 см., 18/24/100 см, 8/16/50 см, бетонски украсни и декоративни плочи за ѕидни и подни облоги, релјефни гравирани и мазни со различни димензии и боја. Изработката на сите видови армиранобетонски и бетонски елементи по порачка.