Агрегат

Производство на фракционен агрегат:

  •  Примарна и секундарна дробилка
  •  Сепарација за песок тип: ПОЗАТО – Италија
  •  Примарна и секундарна дробилка тип: САНДВИК – Шведска

Се применуваат за потреби во градежништвото, за производство на бетон, армиран бетон и преднапрегнат бетон. Се употребува класа на фракции од 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm и 16-31,5mm. Испитувањата се извршуваат согласно со македонските стандарди МКС Б.Б3.100, МКС Б.Б2.010 и европски стандарди КЦЕН 12620. Капацитет на производство: 50m2 / час.