Производство

Фабрика Карпош произведува бетонски и армирано-бетонски елементи со развиена и широка палета на производи. Од производите на Фабрика Карпош можат да се издвојат проиводи од стандардната производна програма и вонстандардни производи. Вонстандардните производи се работат исклучиво по нарачка, со цел за задоволување на потребите на однапред познат клиент.

Со својата производна програма и стремежот за задоволување на потребите на сите клиенти, дејноста на Фабриката се простира, од производство на армирано – бетонски елементи за изградба на индустриски објекти, трафостаници, далеководи, мостови, па се до изработка и монтажа на урбана опрема.