Референци

ПРОИЗВОДНА ХАЛА 1300 м2
Инвеститор: “АДЦ ПРВАН” ДООЕЛ – Скопје
Локација: Скопје
Магацин со Администрација – Скопје
Инвеститор: “СВИССЛИОН” МАК – Скопје
Локација: Скопје
МАГАЦИН СО ЛАДИЛНИК 1450 м2
Инвеститор: “ВАЈОМАГ” Експорт Импорт ДОО – Скопје
Локација: Скопје
СКЛАДИШТЕ за Семенски Материјал и средства за заштита на растенија 1300 м2
Инвеститор: “АГРОХЕМИЈА” ДООЕЛ – Скопје
Локација: Струмица
 • Производна Хала за Мебел 1400 м2
Инвеститор: “ДИВАЈН” ДООЕЛ Експорт – Импорт – Скопје
Локација: Скопје
 • Производна Хала 4.240 м2
Инвеститор: “СВИССЛИОН АГРОПЛОД” – Ресен
Локација: Ресен
 • Хала – Долен строј
Инвеститор: “КЕН – МС” – Куманово
Локација: Куманово
 • Производна Хала 2.680 м2
Инвеститор: “АРИЉЕМЕТАЛ” ДОО – Скопје
Локација: Скопје
 • – Хала 630 м2
– Администрација 354 м2
– Партерно уредување
– Ограда – Скопје
Инвеститор: “СУНИЛЕНС” дооел – Скопје
 • “ВИНАРСКА ВИЗБА” 3.555 м2
Инвеститор: “АГРОХЕМИЈА” ДООЕЛ – Скопје
Локација: Струмица
 • АНЕКС ДОГОВОР “ВИНАРСКА ВИЗБА”
Инвеститор: “АГРОХЕМИЈА” ДООЕЛ – Скопје
Локација: Струмица
 • Монтажна хала – Магацин за “ВАЗАР” Битола 718 м2
Инвеститор: “АЛГОР ИНЖИЊЕРИНГ” – Скопје
Локација: Битола
 • Монтажна хала за “ТЕХНОДОМ” Скопје 3.115 м2
Инвеститор: “АЛГОР ИНЖИЊЕРИНГ” – Скопје
Локација: Скопје
 • Монтажна хала – Магацин за “ЕУРОТОЛС” Скопје 2.873 м2
Инвеститор: НЕБИ БЕЌИРИ од – Скопје
Локација: Скопје
 • Изведба на 35 типски Спортски објекти (спортски Сали)
27+8 нови
Инвеститор: РМ Агенција за Млади и Спорт – Скопје
Локација: 35 локации низ Македонија
 • Градежни работи на објект: КОМЕРЦИЈАЛЕН КОМПЛЕКС
Инвеститор: “Титан ниженеринг” од – Белград
Локација: Прешево
 • “ПРОИЗВОДНА ХАЛА” – Скопје 3.235 м2
Инвеститор: “СВИССЛИОН МАК” дооел Експорт-Импорт – Скопје
 • “ПРОИЗВОДНИ ХАЛИ” –с.БОЛНО, Ресен
-Објект 1 со димензии 28.5х60.5
-Објект 2 со димензии 60.7х133.7
Инвеститор: “А.Д.Оранжерии Хамзали”
 • “МАГАЦИН” – Скопје 2.711 м2
Инвеститор: “АЛМА-М” дооел Експорт-Импорт – Скопје
 • Деловен и Магацински простор – Скопје 1.049 м2
Инвеститор: “МЕДИКУС ХЕЛП” дооел – Скопје
 • Монтажна конструкција за Албанија 8.210 м2
Инвеститор: “ПРЕСПА-ИНВЕСТ” Албанија
 • Монтажни хали за МЛИН СТОЈЧЕВ
Инвеститор: “МЛИН СТОЈЧЕВ ” – БИТОЛА
 • Арм. бет. Конструкција за Бензинско Плинска Станица “ КАДИНО”
Инвеститор: “ЕУРО ДРВО” дооел – Скопје
  • Хала со Административен дел – Скопје
Инвеститор: “ИЗО-ПРОГРЕС” дооел – Скопје (Спировски Димитрија)
  • Арм. бет. Работи за Објект: “ПЕКАБЕСКО” Фабрика за преработка на месо со дистрибутивни складишта во с. Кадино, Општина Илинден.
Инвеститор: “ПЕКАБЕСКО” АД – Скопје
  • Хала Откупен центар “АГРОФРУКТУС” – Струмица
Инвеститор: “ЗАГОРЈЕ-ТЕХНОБЕТОН” дд Вараждин – Хрватска
Реконструкција, санација и изградба на јавни површини на подрачјето на Општина Кисела Вода – Скопје
Инвеститор: Општина Кисела Вода – Скопје
Ограда ,,Њу-Џерси,,
Инвеститор: ,,ТЕРНА,, – Скопје
Бетонска Ограда од платна
Инвеститор: ТД ,,МАКОШПЕД,, – Скопје
Пешачки патеки бул.,,Јане Сандански,, бр.27 и бр.29  локација: – Скопје
Инвеститор: ОПШТИНА  АЕРОДРОМ – Скопје
Изградба на Фонтана  – Парк Ѓорче Петров
Инвеститор: ОПШТИНА  Ѓорче Петров – Скопје
Пешачки патеки бул.,,АВНОЈ,, Зграда 22 до сала МЗТ  локација: – Скопје
Инвеститор: ОПШТИНА  АЕРОДРОМ – Скопје
Партерно  уредување пред објект  ,,Кореа Аутотрејд,,  локација: – Скопје
Инвеститор: ,,Кореа Аутотрејд,, – Скопје
Партерно  уредување на локација во Технолошко индустриски развојна зона “Скопје” – Бунарџик.   
Инвеститор: ,,Маврово инженеринг”
Партерно  уредување и ограда  пред  објект  ,,Стилкон,,  локација: – Куманово
Инвеститор: ,,Стилкон, – Куманово
Арм. бет. Жардињери на бул. ,,Александар Македонски,,
Инвеститор:   Град Скопје
Арм. бет. Жардињери на бул. ,,Гоце Делчев,, од Саем до мост Г. Делчев
Инвеститор:   Град Скопје
Арм. бет. Жардињери на бул. ,,Кочо Рацин,, 
Инвеститор:   Град Скопје
Арм. бет. Жардињери на бул. ,,Х.Т.Карпош,, од Општина чаир до Крстосница со ул. ,,Босна и Херцеговина
Инвеститор:   Град Скопје
Арм. бет. Жардињери на бул. ,,Крсте Мисирков,, од Судска Палата до ,,Бит-Пазар,, и од Судска Палата до МАНУ
Инвеститор:   Град Скопје
Пост.  павер елементи за доизградба на дел од бул. “3-та МУБ” во Куманово
Инвеститор: ,,Маврово инженеринг”
Арм. бет. Жардињери на следните локации:
* бул. ,,Партизански Одреди,,
* бул. ,,8-ми септември,,
* бул. ,,Кузман Ј. Питу,,
* бул. ,,Ј. Сандански,,
Инвеститор:   Град Скопје
ЈП ,,КОМУНАЛЕЦ,,- Кичево
Испорака на Павер елементи и рабници
Партерно уредување околу административна зграда
Инвеститор: ЈСП – Скопје
Партерно уредување “Тедико Супер Маркет”
Инвеститор: “ТЕДИКО  СУПЕР” дооел – Скопје
Партерно уредување пред НЛБ Тутунска банка
Инвеститор: НЛБ Тутунска банка АД  Скопје
Реконструкција на улици и тротоари во нас. Мичурин – Општина Аеродром
Инвеститор: Општина АЕРОДРОМ
Реконструкција на тротоари (поплочување) со павер елементи на на ул. “Рајко Жинзифов”
Инвеститор: Општина ЦЕНТАР
Партерно уредување “Тедико Супер Маркет”
Инвеститор: “ТЕДИКО  СУПЕР” дооел – Скопје
Ролерско велосипедска патека од ф-ка Комуна до мост Близнак на лева страна од р. Вардар
Инвеститор:   Град Скопје
Изградба и Реконструкција на пешачки патеки, тротоари, скверови за нас. Маџари, Вардариште, Хиподром, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, колонија и Идризово.
Инвеститор: Општина ГАЗИ  БАБА
Реконструкција (поплочување) со павер елементи на пристапна патека во ОУ Димитар Миладинов 
Инвеститор: Општина ЦЕНТАР
Реконструкција на тротоари со павер елементи на ул. Васил Ѓоргов  
Инвеститор: Општина ЦЕНТАР
Арм. бет. Жардињери на Собирни улици и Булевари 
Инвеститор:   Град Скопје
Пристапен пат, тротоари и партер 
Нарачател:   Урбан Десинг дооел Скопје
Партерно уредување на деловно апартмански комплекс Урбан модул 1   
Инвеститор: БС  ИНЖЕНЕРИНГ – Скопје
Изработка на жардињери во Битола
Инвеститор: КОНСТРУКТОР Македонија доо – Скопје
Бетонски и армирано бетонски работи на магистрален пат М-6
Инвеститор: “ИНГРА” ДД  Загреб
Спортски центар Гимназија Ј.Б.Тито во Скопје
Инвеститор: “МОНДАНО  СПОРТ” – Скопје
Партерно уредување на локација ”Јохнсон Маттхеу” 
Инвеститор: ”Јохнсон Маттхеу”   дооел ТИДЗ – Скопје – Бунарџик
Изработка на Тротоари во Кочани   
Инвеститор: Општина Кочани
Партерно уредување на салон за автомобили и гуми 
Инвеститор: “БЕНЕЛУКС  ТЈУНИНГ” – СКОПЈЕ
Изработка, транспорт и поставување бетонски рабници на ул.“Првомајска”
Инвеститор: “Интеграл Инжењеринг”
Изработка и транспорт на бетонски рабници 12/15/18/100  3600 парчиња за пат Скопје – Дебар
Инвеститор: “Интеграл Инжењеринг”
Реконструкција на тротоари на ул. “Осло”  
Инвеститор: Општина КАРПОШ
Изработка и транспорт на бетонски рабници 15/18/24/100  5000 парчиња за пат Конче – Радовиш 
Инвеститор: “Интеграл Инжењеринг”
Реконструкција на Пешачки Патеки во У.З. Влае 1 на простор помеѓу ул. “Иван Цанкар” и ул. “Новопроектирана” 
Инвеститор: Општина КАРПОШ
Реконструкција на тротоари на ул. “Владимир Каваев” У.З.Влае 2
Инвеститор: Општина КАРПОШ
Реконструкција на Патека на ул. “Скупи-4” У.З. Злокуќани
Инвеститор: Општина КАРПОШ
Санација на тротоари и партерно уредување на територија на општина Битола
Инвеститор: Општина БИТОЛА
Изведба на партерно уредување Градски стадион “Филип 2”
Инвеститор: “ИММОРЕКС” Македонија доо Скопје

 

,,ТРЕМА ИНЖИНЕРИНГ,,-АЛБАНИЈА
Испорака на сулфатни цевки за колектор-Албанија
ЈП ,,ВОДОВОД,,- Куманово
Испорака на арм. бет. цевки Ф800/2500
,,САНДРА КОМЕРЦ,,-Скопје
Испорака на арм. бет. цевки Ф1500/1500
ЈП,,ИСАР,,-Штип
Испорака на арм. бет. елементи за Шахти
,,ТОТИНГ,,-Скопје
Испорака на арм. бет. цевки Ф1000/2500
,,Дан Са Трејд,,-Скопје
Испорака на арм. бет. цевки и Шахти
ЈП,,КОМУНАЛЕЦ,,-Кавадарци
Испорака на арм. бет. вибропресувани цевки
ЈП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,- Скопје
Испорака на арм. бет. решетки за сливник
ЈП ,,ВОДОВОД,,- Куманово
Испорака на бетонски и арм. бет. цевки
АД ,,ЕЛЕМ,,Подружница РЕК “Битола” Новаци
Испорака на арм. бет. цевки Ф1000/2500
КЈП,,НИСКОГРАДБА,,-Битола
Испорака на арм. бет. цевки и елементи за улична канализација
,,ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ,,- АД Скопје
Изведба на Фекална канализација во кругот на “Технички гасови” АД
Општина Босилово
Испорака на арм. бет. цевки ф600/2500 И ф800/2500
АД ,,ЕНЕРГОМОНТ,,- Скопје
Испорака на арм. бет. цевки
ЈП ,,ВОДОВОД,,- Куманово
Испорака на арм. бет. цевки и прстени за шахти
АД ,,ЕЛЕМ,, СКОПЈЕ
Испорака на арм. бет. цевки Ф1000/1500
ГД “ГРАНИТ,, АД Скопје
Испорака на арм. бет. цевки ф1500/2500
Општина Чешиново-Облешево
Испорака на арм. бет. цевки ф1200/1500
ОПШТИНА КАРПОШ
Рамковна спогодба за изградба и реконструкција водоводни мрежи како и фекална и атмосферска канализација
КЈП,,НИСКОГРАДБА,,-Битола
Испорака на арм. бет. цевки и елементи за улична канализација

2х35кВ ДВ ТЕЦ “Неготино”- Неготино
Инвеститор: “ЕСМ”
35кВ ДВ “Битола1 – Сопотница”, делница до Чагор
Инвеститор: “ЕСМ”
35кВ ДВ “Битола1 – Сопотница”, делница “Чагор – Сопотница”
Инвеститор: “ЕСМ”
35кВ ДВ “Битола1 – Сопотница”, делница ТС “Термо” – ТС “Запад”
Инвеститор: ЕСМ
35кВ ДВ “Врање”- Врање, Република Србија
Инвеститор: “ЕПС”
35кВ ДВ “Бољевац – Боговина”- Зајечар, Република Србија
Инвеститор: “Бакс Трејд” Бор
35кВ ДВ “Звездан – Грљан”- Зајечар, Република Србија
Инвеститор: “Бакс Трејд” Бор
35кВ ДВ “Неготин – Кусјак”- Брза Паланка, Република Србија
Инвеститор: “Бакс Трејд” Бор
35кВ ДВ “ХЕ Соколовица – Фабрика каблова Заечар”- Зајечар, Република Србија
Инвеститор: “Бакс Трејд” Бор
0.4; 10 и 35кВ ДВ Обиколница околу Скопје
Инвеститор: „Елмонд Ин“ – Скопје
2х10кВ ДВ “Центар Жупа – Горенци”- Дебар
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Брана Лисиче” – Велес
Инвеститор: “ЕСМ”
Изработка и монтажа на столбови за Врање
Инвеститор: “Београделектро”
10кВ ДВ “Усје 2”- Скопје
Инвеститор: „ЕСМ“
10кВ ДВ “Брештани – Новак”- Дебар
Инвеститор: ЈПВ “Лисиче”- Велес
10кВ ДВ “Д.Косоврасти – Г.Косоврасти”- Дебар
Инвеститор: “ЕСМ”
2х35кВ ДВ “Лакавица”-Штип
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Паралово”- Битола
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Острец”- Битола
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Кукуречани – Драгарино”- Битола
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Драгарино – Драгожани”
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Тепавци – Ивени”- Битола
Инвеститор: “ЕСМ”
10кВ ДВ “Букри – Брод”- Битола
Инвеститор: “ЕСМ”
0,4кВ мрежа во Демир Хисар
– Инвеститор: “ЕСМ”
Рамковен Договор за Земјани, градежни и електромонтажни работи за “ЕВН” Македонија
Инвеститор: “ЕВН” – Макдонија
Реконструкција 35 КВ ДВ „Рупе” – Алексинац
Инвеститор: “Електротехна” – Ниш
Испорака на ДВ Столбови за Косово
Инвеститор: “ДОНИ” – Приштина
Испорака на ДВ Столбови за “ЕВН” Македонија по рамковен договор
Инвеститор: “ЕВН” – Макдонија
Испорака на ДВ Столбови за “Електроинвест” Тирана
Инвеститор: “Електроинвест” – Албанија
Испорака на ДВ Столбови за “ЕВН” Македонија по рамковен договор бр.114293/6 и бр.11-10144/1
Инвеститор: “ЕВН” – Макдонија
Испорака на ДВ Столбови за Острузница – Београд
Нарачател: ЕД “Изграднја” Београд
Испорака на ДВ Столбови за Тендер Л-ЈН бр. 6/10 ЕС Југоисток Нис/ЕД Лесковац
Нарачател: “Теле Гроуп” ДОО Београд

Проширување на мост на пат Тетово – Јажинце
Договор со “ИНТЕКО – Т” – Тетово
Мост на р. Сатеска – Ново Село – Охрид
Договор со Завод за Испитување на Материјали – Скопје
Мост на р. Пена – Тетово,
Договор со Фонд за Магистрални и Регионални Патишта – Скопје
Мост на р. Плаваја на км. 0+174 на пат Р-607 Подареш – Покрајчево
Договор со Фонд за Магистрални и Регионални Патишта – Скопје
Санација на Натпатник на км. 2+742 на М-2 Куманово – Ранковци,
Договор со Фонд за Магистрални и Регионални Патишта – Скопје
Мост преку р. Мала Река на локација МЗ Калуѓерец
Договор со МС с. Калуѓерец Општина Самоков
Мост с. Ѓоновица – Гостивар
Договор со МС с. Ѓоновица
Пренапрегнати носачи 150/45 со Л=15,00 м. наменети за Автопат “ Смоквица – Гевгелија”
Договор со АДГ “Маврово”- Скопје
Мостовски носачи за Подареш
Договор со АГЕ “Инжинеринг”- Скопје
Пренапрегнати носачи за мост на река Турија кај Доброшинци – Општина Василево
Договор со “Мајстор-Компани”- Скопје
Изградба на мост на Дрешеничка река на пат за с. Драчевица – Општина Студеничани
Договор со Општина Студеничани
Изградба на мост на река треска во с. Шишево – с. Глумово
Договор со Општина Сарај
Пренапрегнати носачи за клучка “Континентал”
Договор со “Пелагонија инженеринг”- Скопје
Изработка, транспорт и монтажа на мостовски носачи Л=14,00 за мост на р. Крива река, нас. Место Опила – Општина Ранковце
Договорено со “Техно Бау”- Куманово
Изградба на пешачки мост на локација – Општина Чаир
Договор со “Аксент Медиа”
Изработка, транспорт и монтажа на мостовски носачи Л=14,80 за мост на р. Треска, с. Другово – Кичево
Пренапрегнати носачи 150/45 со Л=15,00 м. наменети за Мост на пат Приштина – Митровица
Договор со “ПЕ-ВЛА-КУ” – Приштина
Испорака на Мостовски носачи за Сурдулица
Изградба на Мост во с. Миладиновци – Општина Илинден
Договор со Општина Илинден
Изградба на мост Е1; Е7 и Е9 на Магистрален пат М-6 Штип – Струмица
Договор со “ИНГРА” дд Загреб

ТС Ка 1х630 (1000) за Подружница “Електро Скопје” – Скопје
За објект: Приклучок за “Вардар филм”
ТС Кб 1х630 (1000) за Подружница “Електро Струга” – Струга
За објект: Во Струга
ТС Ка 1х400 (630) за Подружница “Електро Струга” – Струга
За објект: Бензинска пумпа “Макпетрол”
ТС Ка 1х400 (630) за Подружница “Електро Прилеп” – Прилеп
За објект: Во Прилеп
ТС Кд 1х630 (1000) за Подружница “Електро Скопје” – Скопје ТС Ке 2х1000 за Подружница “Електро Скопје” – Скопје
ТС Ка 1х400 (630) за Подружница “Електро Штип” – Штип
За објект: Во Штип
ТС Кб 1х630 (1000) за “Електро Скопје” – Скопје
ТС Ке 2х1000 за Подружница “Електро Скопје” – Скопје ТС Кр 1х630 (1000) за Подружница “Електро Тетово” – Тетово
ТС Ке 2х630 за “Електро Скопје” – Магацин Бутел за Спортска сала “Борис Трајковски” ТС АГ за “Електро Скопје” – Магацин Бутел за Спортска сала “Борис Трајковски”
ТС Ке 2х630 за “Електро Скопје” – Магацин Бутел за Спортска сала “Борис Трајковски” ТС Кб 1х630 (1000) за “Електро Скопје” – Скопје
За објект: Приклучок за објект на “Комуна”
ТС Ка 1х400 (630) за “КЕЦ” – Гостивар
За објект: “КЕЦ” – Гостивар
ТС Кб 1х630 (1000) за “КЕЦ” – Кавадарци
За објект: “Дисанска 2”