ALMA-M Skopje

Изградба на нов модерен магацин  согласно HACCP стандарди  со капацитет од :

а. 3274 палетни места на амбиентални услови

б. 1000 палетни места на оладени услови ( 14°C до 18°C )

в. 900 палетни места – ладилник ( -18°C до -40°C )

ИНФО ЗА ПРОЕКТОТ

НАМЕНА МАГАЦИН
ИНВЕСТИТОР “АЛМА-М” дооел Експорт-Импорт – Скопје
АДРЕСА Качанички пат 65а, Скопје
ПОВРШИНА 2.711 м2